Privacy

Via de website van tinsulin worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. tinsulin hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik verwerk en beveilig persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.

Bij mijn verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder meer dat: 

 • Ik moet duidelijk aangeven voor welk doel ik de persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Ik beperk mijn verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking en de wettelijke doeleinden;
 • Ik vraag eerst je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken wanneer ik jouw toestemming daarvoor nodig heb. Je kunt de door jou gegeven toestemming altijd weer intrekken;
 • Ik neem passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en verlang dit ik ook van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Ik respecteer je recht om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens aan te vragen;
 • Ik instrueer mijn medewerkers om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.

tinsulin is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik adviseer je deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-04-2022

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door mijn website te gebruiken, ontvang ik sommige van je gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of die duidelijk aan mij worden verstrekt om te worden verwerkt.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam Adres Plaats (NAW) gegevens
 • Telefoon
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Je naam
 • Geboortedatum
 • IP-adres 

REGISTREREN

Op bepaalde onderdelen van mijn website moet je je eerst registreren. Na registratie sla ik de door jou gedeelde persoonlijke gegevens op via de door jou gekozen gebruikersnaam. Ik sla deze gegevens op zodat je ze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren en zodat ik contact met je kan opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Ik zal deze gegevens die gekoppeld zijn aan je gebruikersnaam niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met mij sluit, of indien dit wettelijk vereist is. In geval van vermeende fraude of misbruik van mijn website en diensten, ben ik verplicht je persoonsgegevens te delen met de bevoegde autoriteiten.

TOEGANG TOT PORTAL

Via mijn portal krijg je toegang tot een administratieve omgeving waar je je gegevens kunt instellen, rapporteren en wijzigen.

VERWERKING VAN DE BESTELLING

Wanneer je een bestelling plaatst bij mij, gebruik ik je persoonsgegevens om de bestelling te verwerken. Indien dat voor een goede afhandeling noodzakelijk is, zal ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Je vindt hier meer informatie over verder in deze privacyverklaring.

ADVERTENTIE

Indien je dit wenst kan je naast de informatie op mijn website ook geïnformeerd worden over mijn nieuwe producten en diensten of deelnemen aan marktonderzoek:

 • via e-mail;
 • via sociale media.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Via mijn website bied ik de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te verwerken. Je mag zelf kiezen welke informatie je daarbij verstrekt. De gegevens die je mij toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ik bied een nieuwsbrief aan die ik gebruik om geïnteresseerden te informeren over mijn producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link om je uit te schrijven. Je e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd met je uitdrukkelijke toestemming.

PUBLICATIE

Als je mijn website gebruikt, worden de beoordelingen die je hebt gepubliceerd, zodat ze voor iedereen op het internet zichtbaar zijn. Het is mogelijk dat je op deze manier getraceerd kan worden. Op verzoek zal ik de gepubliceerde informatie anonimiseren.

BEKENDMAKING AAN DERDEN

Ik kan je gegevens verstrekken aan partners die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het verwerken van je bestellingen. 

Deze partners zijn gevestigd in de EU, in door de EU adequaat verklaarde landen of ik heb met hen strikte afspraken gemaakt om te voldoen aan de Europese privacyregels.

COOKIES

Mijn website maakt gebruik van cookies. Cookies worden ook gebruikt door derden die door mij zijn ingeschakeld.

Als je mijn website voor de eerste keer bezoekt, krijg je een mededeling te zien waarin wordt uitgelegd waarom en waarvoor cookies worden gebruikt. Als je doorgaat met het gebruik van mijn website, ga ik ervan uit dat je instemt met dit gebruik van cookies. Je bent vrij om cookies in je browser uit te schakelen. Hou er wel rekening mee dat het mogelijk is dat mijn website dan niet optimaal werkt.

Met derde partijen die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en toepassingen. Ik heb echter geen volledige controle over wat de leveranciers van deze applicaties met de cookies doen als zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij omgaan met cookies, verwijzen wij je naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).Voor meer info kijk op de GDPR compliance pagina.

GOOGLE ANALYTICS

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de wijze waarop mijn gegevens worden gebruikt. Verder heb ik Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tenslotte anonimiseer ik de IP adressen.

VEILIGHEID

Ik neem veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder neem ik de volgende maatregelen:

 • Ik neem fysieke maatregelen om de toegang te controleren tot de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • Ik gebruik beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen jou en mijn website te beveiligen wanneer je persoonlijke gegevens invoert;
 • Ik houd logboeken bij van alle verzoeken om persoonsgegevens.

OPSLAGTERMIJN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om je bestellingen te verwerken, inclusief de garantie. De gegevens worden verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is die vereist dat de gegevens langer bewaard moeten worden (zoals de fiscale verplichting om betaalgegevens langer te bewaren of om fraude te voorkomen). 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaringen zijn niet van toepassing op websites van derden die via links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

RECHTEN OP TOEGANG TOT INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN JE GEGEVENS

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzicht in en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de afdeling privacy via onderstaande gegevens. Je vragen dienen in het Engels, Nederlands en/of Frans gesteld te worden.

Je kunt ook een verzoek indienen bij de afdeling privacy om je gegevens die ik met jouw toestemming gebruik in te zien, te bewerken of te verwijderen. Je kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport te vragen, of redenen aan te geven waarom je mijn verwerking van de persoonsgegevens wilt beperken. Je kunt het gegevensoverzicht ook opvragen, verkrijgen en inzien in je lokale taal.. Om te voorkomen dat informatie aan de verkeerde persoon wordt verstrekt, zal ik je tijdens je bezoek vragen om je naar behoren te identificeren. Ik streef ernaar je verzoek binnen een maand af te handelen. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, ontvang je binnen een maand een uitleg over de redenen van de verlenging. Wijziging en verwijdering van gegevens vindt alleen plaats indien dit niet in strijd is met de wet. 

Wanneer het gaat om inzicht in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je tevens een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan dit terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens onjuist zijn, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Uiteraard help ik je verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of bij de rechter. Het adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

CONTACT TINSULIN

tinsulin
Oostmeersdreef 125
9800 Deinze

Contact
0032 494 712 722
hello@tinsulin.com